Varför välja Waldorf?

11 argument för att sätta sitt barn i en waldorfskola

1. Skolans mål är att skapa livslång lust att lära sig.
Waldorfskolan har ambitiösa kunskapsmål för varje enskild elev. Samtidigt är det pedagogiska syftet långsiktigt: avsikten är att skapa livslång lust till att lära genom engagemang, nyfikenhet och förundran.

All kunskap öppnar dörren till ny kunskap som i sin tur väcker lust hos eleven att gå vidare.

2. I waldorfskolan möter eleverna fördjupning som arbetsform.
Waldorfskolan vill förmedla kunskap om ekologiska, kulturella och globala sammanhang. Detta förutsätter fördjupning som arbetsform.

Arbetsformen är till en viss del periodundervisning, dvs att klassen under ett antal veckor två timmar varje morgon studerar samma ämne.

Genom detta får eleverna sammanhängande tid att fördjupa sig och utveckla förmåga till koncentration och till att tränga in i lärostoffet.

3. Läroplanen återspeglar barnets utveckling.
Läroplanen återspeglar barnets utveckling. Studiet är anpassat på flera olika nivåer. Bl a skall lärostoffet möta behov som eleverna har på olika åldersstadier.

Läraren förmedlar stoffet muntligt och under ögonkontakt med eleverna. Det stimulerar eleverna att meduppleva och förbinda sig med innehållet och leder till att olikheter i förmågan att uppfatta stoffet blir mindre avgörande för deltagandet.

4. Fortlöpande återkoppling och dialog skapar grunden för goda utvecklingsprocesser.
Waldorfskolan återkopplar till elevens arbete fortlöpande under året. Vid sidan av terminsvis återkommande samtal med föräldrarna och eleven sammanfattas resultatet i det årliga läsårsbrevet.

I läsårsbrevet finns information om elevens kunskapsnivå i de olika ämnena. I detta dokument förmedlas också klasslärarens tankar om elevens utveckling och skolsituation.

Dessa former av återkoppling är en viktig del av det pedagogiska arbetet att skapa goda utvecklingsprocesser.

5. De tre kunskapsfält som eleverna möter i en waldorfskola är teori, hantverk och konst.
De tre kunskapsfält som eleverna möter i en waldorfskola är teori, hantverk och konst. Dessa tre områden kännetecknar alla stadier, bl a utifrån en önskan om att eleverna senare fritt skall kunna välja vidareutbildning och yrke och med insikt i olika alternativ.

6. Konst är inte primärt ett ämne, utan ett förhållningssätt som genomtränger alla ämnen.
Konst är inte i första hand något ämne i waldorfskolan, utan ett förhållningssätt som genomtränger alla ämnen. När eleverna har mött stoffet genom berättelser får de «återberätta» genom att teckna, skriva, modellera, göra ett skådespel, göra handarbeten etc.

En konstnärlig och hantverksmässig bearbetning av lärostoffet inbegriper många sidor hos eleven och gör att lärostoffet blir levande på ett personligt sätt och anpassat till varje elev.

7. Goda läroprocesser tillåter risktagande.
Goda läroprocesser tillåter risktagande. Eleven behöver inspiration till att öva, göra misstag och försöka igen. Waldorfskolan ger utrymme för sådana processer i alla ämnen.

Genom regelbundna uppvisningar på skolans scen övas eleven i att framföra något för andra, och att själv närvara vid andras framträdanden. På så sätt blir övande, misstag och förbättring en självklar del av klassgemenskapen runt eleven. Detta stimulerar inlärningen och utvecklar respekt och förståelse för egna och andras läroprocesser.

8. Också läraren måste vara stadd i kontinuerlig utveckling, både teoretiskt och konstnärligt.
Waldorfpedagogiken innebär att också läraren befinner sig i en ständigt pågående utvecklingsprocess.

Eftersom läraren måste arbeta fram stoffet med hjälp av konstnärliga former som berättelser, teckningar, musik, modellering etc, utvecklar läraren sig själv tillsammans med eleven.

Denna arbetsform ger också läraren inspiration i arbetet.

9. Waldorfskolan betonar jämlikhet och ömsesidig respekt mellan lärare och elever.
Eleverna möter redan från första dagen en skola där alla, lärare och elever är jämlika.

Klasslärarna har ett speciellt ansvar som bl a innebär att de varje dag möter eleverna i klassrumsdörren med personlig handhälsning och individuellt bemötande. Att elever och lärare möts på samma nivå står inte i motsättning till lärarens tydliga ledarskap och ansvar gentemot klassgemenskapen och elevgruppen.

10. En waldorfskola är mer än en undervisningsinstitution. Den är också ett kulturcentrum.
En waldorfskola är mer än en under- visningsinstitution. Den är också ett kulturcentrum där man arbetar med konst, musik, skådespel och marknader – något som också kommer familjer och det omgivande samhället till del.

Det är inte bara elever och lärare som kan engagera sig i en waldorfskola. Också föräldrar kan – om de så önskar – fördjupa sitt engagemang genom deltagande i olika evenemang, i marknader, orkestrar etc samtidigt som de på så sätt närmare lär känna sina barns skola.

11. Waldorfskolans läroplan är baserad på närmare hundra års praktik och erfarenhet.
Läroplanen och kunskapsmål för varje årskurs utgör ramen, men är inget färdigt recept. Varje lärare anpassar sitt arbete individuellt till sina elever och sin klass. Så utformas undervisningen av människorna som möts i klassrummet och blir skapande, personlig och i ständig förnyelse – vi kallar det levande pedagogik.

Välkommen med din ansökan till oss!