Orionskolans policy för ledighet för elev.

Enligt skollagen är en vårdnadshavare skyldig att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Man kan få ledigt för enskild angelägenhet som t.ex. läkarbesök eller begravning. Resa räknas inte som enskild angelägenhet och bör läggas på loven.

Orionskolan är en waldorfskola och undervisningen är till stor del muntlig och i vissa ämnen bunden till perioder om tre-fyra veckor. Detta innebär att det kan vara svårt att ta igen missade lektioner. Om en elev är frånvarande av annan orsak än enskild angelägenhet tar skolan inte på sig ansvaret att hjälpa eleven med den missade undervisningen.

Klassläraren kan bevilja ledighet för enstaka dagar av enskild angelägenhet. Övrig ledighet beslutas av rektor. Ledighet för resor beviljas inte.

Skolan är tacksam om vårdnadshavaren lämnar in blanketten ”Ledighetsansökan” till klassläraren i de fall man planerar en ledighet för sitt barn, även vid vad som enligt skollagen räknas som ogiltig frånvaro.

 

Rutiner för synpunkter och klagomål

Orionskolan och Orionskolans fritids 

Enligt skollagen skall alla huvudmän som driver skola och fritidshem informera föräldrar, elever och andra berörda om hur de ska göra om de vill klaga på verksamheten.

Rutiner för hur man tar emot och behandlar klagomål på verksamheten ska finnas.

Vi hoppas givetvis att vi har en så bra dialog att problem inte uppstår, men ibland kan det vara bra att formalisera vissa saker. Vi vill gärna veta när något inte fungerar, dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Därför har vi tagit fram en blankett som kan skickas till oss.

Så här gör du 

Om du har synpunkter eller klagomål på vår skol-/förskole-/fritidsverksamhet uppmuntrar vi att du i första hand tar upp frågan direkt med den det berör.

Om det inte löser problemet, ta då kontakt med respektive verksamhetsansvarig för verksamheten. Detta kan du givetvis även göra om du inte personligen vill kontakta den som det gäller.

Inom 14 dagar ska du få information om vad som händer med ditt klagomål.

Är du fortfarande inte nöjd kan klagomålet föras vidare.

Alla inkomna klagomål dokumenteras och redovisas för styrelsen.

1. Tala först med den det berör, tex klasslärare, ämneslärare. 

2. I andra hand tala med rektor Kalle Edeus 073-6164222 eller Klara Rudsteth 0498-212190

3. I sista hand kontaktar du styrelsens ordförande. Patrik von Corswant 070-734 20 01. styrelsen(at)orionskolan.se

Välkomna med dina synpunkter och/eller klagomål.

Bestämmelsen om rutiner för klagomålshanteringen finns i 4 kap 8 § skollagen. Den ska läsas ihop med 4 kap 7 § om brister; om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.