Fritids

Kontakt till fritids;
Lillfritids (Astra) mobil – 0702798957
Storfritids (Phoenix) mobil – 0702819964
Fritids fasta telefon – 0498212280

Orionskolans fritidspedagoger är fördelade på två grupper där vi har stor och lillfritids som även går under namnet Phoenix och Astra. Vi arbetar med att anpassa aktiviteterna åldersmässigt för vardera avdelning men avslutar alltid varje dag tillsammans och på så sätt finns en god och nära kontakt genom hela fritidshemmet mellan barn och pedagoger.
Fritids finns tillgängligt på morgonen från 6.30- 7.55 och startar sedan igen efter skolslut fram till 17.00 då vi stänger för dagen.

Fritidshemmet är en förlängning av skolan vilket vi tar aktning när vi planerar våra aktiviteter för att få en bra balans mellan återhämtning, lek och vila.
Vi arbetar efter skolverkets läroplan Lgr 22 samt med En väg till frihet som är Waldorfskolornas kompletterande läroplan där vi flätar samman kraven med årshjul och veckorytm för att ge barnen den bästa fritids tiden hos oss.

Vi balanserar lek, kreativitet, fysisk aktivitet, språk och utflykter där vi utgår efter barnens intressen och behov och skapar utrymme för att främja fantasi och social gemenskap där alla inkluderas genom både aktiva lekar och kreativa uttrycksformer. Den fria leken har till stor del en plats hos fritids där bearbetning av intryck får ta plats och utvecklas samt i sina sätt att kommunicera med varandra.

När det kommer till lov och studiedagar anmäler du ditt/dina barns ledighet eller behov alltid till linnea@orionskolan.se och vid övriga frågor kontaktas rektor Kalle på kalle@orionskolan.se